Potkejte se s námi

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb

Společnost Moneytree s.r.o. je provozovatelem webu a poskytovatelem služeb Klif.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“ se vztahují na smlouvy o finančním poradenství uzavřené mezi společností

MONEYTREE s.r.o., se sídlem: Molákova 577/34, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 04895126, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Sp. zn. C 255283,

kontaktní telefon: 775 608 975 , kontaktní e-mail: info@moneytree.cz , info@klif.cz ,

webové stránky https://www.klif.cz/, www.moneytree.cz

Provozovatelem webu a vlastníkem značky klif.cz je společnost MONEYTREE, s.r.o.

(dále jen „finanční poradce či společnost“)

Společnost Moneytree sro, IČO 04895126 , spolupracuje se společností Broker Trust, a.s., IČ: 26439719, která je registrována jako PA, IZ, SZ. Bližší informace najdete na www.brokertrust.cz/proklienty.

a jinou osobou, jakožto adresátem a odběratelem služeb finančního poradenství (dále jen „klient")

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smlouvou o poskytování služeb finančního poradenství dále jen („smlouva") se finanční poradce zavazuje po dobu platnosti smlouvy poskytovat níže specifikované analytické a další odborné služby a klient se zavazuje poskytnout společnosti nezbytnou součinnost a zaplatit sjednanou cenu za služby. Konkrétní rozsah služeb je dohodnut formou volby příslušného produktu ve smlouvě. Dohodnutá cena za služby (dále též jen „cena“) zahrnuje i veškeré náklady spojené s poskytnutím služeb.

SMLOUVA

Smlouva je platná a účinná podpisem klienta a zástupce společnosti. Zástupce společnosti je povinen jedno vyhotovení smlouvy společně s obchodními podmínkami vydat klientovi.

V případě, že je klient spotřebitelem, tj. pokud je klient fyzickou osobou a poskytnutí služeb objednává mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, je smlouva smlouvou spotřebitelskou a klientovi náleží zvláštní ochrana dle občanského zákoníku, zákona na ochranu spotřebitele a dalších právních předpisů.

V případě spotřebitelské smlouvy má klient zejména právo na odstoupení od smlouvy, pokud byla smlouva uzavřena mimo obchodní prostory společnosti či s využitím prostředků komunikace na dálku (viz blíže čl. (5) obchodních podmínek) a právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy – předmětné informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách, se kterými se klient seznámil před uzavřením smlouvy.

V případě uzavření smlouvy mimo obchodní prostory společnosti či s využitím prostředků komunikace na dálku má klient-spotřebitel právo od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření odstoupit bez uvedení důvodu. Písemné sdělení o odstoupení je třeba zaslat na shora uvedenou adresu společnosti. Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena. V případě platného odstoupení od smlouvy společnost vrátí již případně klientem, na základě smlouvy, uhrazené peněžní prostředky. Předmětné prostředky budou vráceny na účet, že kterého byly společnosti zaplaceny, nedohodne-li se společnost s klientem písemně jinak. Právo na odstoupení od smlouvy však klient – spotřebitel nemá, pokud společnost požádal o dřívější poskytnutí služeb, tj. o poskytnutí služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

V případě, že je smlouva uzavřena na dobu neurčitou, je možno ji ukončit též písemnou výpovědí kterékoliv ze smluvních stran, doručenou druhé smluvní straně; smlouva tak skončí ke dni, který je nejbližším ročním výročím dne účinnosti smlouvy.

SLUŽBY

Finanční poradce se, v závislosti na druhu sjednaného produktu, zavazuje poskytovat následující služby finančního poradenství (dále jen „služby“):

  1. sběr informací od klienta a analýza finanční situace klienta a případných souvisejících rizik (dále jen „Analýza“),
  2. vypracování odborného posudku – doporučení obsahující (i) závěry provedené Analýzy a (ii) nezávislé doporučení optimálního řešení situace klienta s ohledem na jeho finanční situaci (dále jen „Odborný posudek“) a, v návaznosti na zvolený produkt, případně i pravidelné konzultace týkající se aktualizace klientova portfolia s cílem jeho optimálního nastavení ve vztahu k potřebám klienta,
  3. doporučení vhodné osoby – zprostředkovatele finančních produktů z řad spolupracovníků finančního poradce ke zprostředkování konkrétních finančních produktů či jiných kroků k realizaci doporučení obsažených v Odborném posudku,
  4. odborná asistence poskytovaná klientovi v komunikaci s pojišťovnami při likvidaci pojistných událostí klienta prostřednictvím e-mailového kontaktu info@klif.cz, info@moneytree.cz,kam se klient může kdykoliv obrátit a finanční poradce zajistí odpověď do 24 hodin, případně zajistí kontaktování klienta vhodnou osobou, která bude věc s klientem řešit, či, případě potřeby právních služeb, zprostředkuje klientovi kontakt s osobou oprávněnou poskytovat právní služby (např. prostřednictvím platformy „Právní klinika“)
  5. konzultace poskytované klientovi v souvislosti s finančními produkty prostřednictvím on-line formuláře finančního poradce, dostupného na www.klif.cz.

Služby budou poskytovány, v rozsahu dohodnutém ve smlouvě, po celou dobu platnosti smlouvy. Doba platnosti smlouvy může být sjednána:

  1. na dobu neurčitou (pravidelná služba) – v tom případě budou služby dle čl. (7) písm. a) až e) poskytovány periodicky – dle podmínek zvoleného produktu, v termínech dohodnutých s klientem, nebo
  2. na dobu určitou, pouze jako jednorázová smlouva (jednorázová služba) – v tom případě budou služby dle čl. (7) písm. a) až c) poskytnuty pouze jednou; v souvislosti s těmito službami má klient možnost též s finančním poradcem komunikovat způsobem dle čl. (7) písm. e). Služba dle čl. (7) písm. d) (tj. odborná asistence poskytovaná klientovi v komunikaci s pojišťovnami) však není v případě jednorázové služby poskytována.

Odborný posudek bude klientovi, dle konkrétní dohody, zaslán nejpozději do 10 dnů poté, co společnost klientovi sdělí, že má veškeré informace potřebné pro provedení Analýzy. Klient však souhlasí s tím, že Odborný posudek mu bude dodán až poté, co bude společnosti uhrazena cena v souladu se smlouvou.

Při poskytování služeb bude finanční poradce postupovat nezávisle, s vynaložením odborné péče a v nejlepším zájmu klienta.

Finanční poradce odpovídá za kvalitu Odborného posudku a nese plnou odpovědnost za případné vady. Finanční poradce však neodpovídá za vady Odborného posudku, způsobené tím, že mu klient předal nesprávné, neúplné či jinak zkreslené informace, ze kterých finanční poradce následně vycházel při zpracování Analýzy a Odborného posudku.

Klient je srozuměn s tím, že závěry obsažené v Odborném posudku jsou aktuální ke dni jeho vyhotovení, že reflektují informace předané ze strany klienta, že Odborný posudek je pouze doporučením a že společnost klientovi nezaručuje nárok na poskytnutí finančních produktů třetími osobami.

SOUČINNOST KLIENTA

Klient je si vědom skutečnosti, že pro poskytnutí služeb je nezbytné, aby zodpověděl úplně a pravdivě dotazy finančního poradce a sdělil finančnímu poradci i další informace, které mohou mít význam pro analýzu finanční situace a vypracování odborného posudku – doporučení klientovi. V případě, že klient zjistí, že informace jsou nesprávné či neúplné, zavazuje se finančního poradce bezodkladně informovat.

Klient se dále zavazuje poskytnout finančnímu poradci další součinnost, pro řádné plnění povinností finančního poradce při poskytování služeb. Pokud tato součinnost nebude poskytnuta, může finanční poradce poskytování služeb přerušit, přičemž klientovi nevzniká nárok na vrácení ceny.

DŮVĚRNOST INFORMACÍ

Veškeré informace poskytnuté za účelem plnění této smlouvy jsou přísně důvěrné. Smluvní strany budou tyto informace využívat výhradně pro účely plnění této smlouvy, či v souvislosti s uplatněním práv ze smlouvy; smluvní strany tak budou zejména předmětné informace chránit před neoprávněným zpřístupněním třetím osobám. Klient však souhlasí s tím, aby společnost informovala o obsahu Analýzy a Odborného posudku osobu, kterou doporučila klientovi dle čl. (7) písm. c) obchodních podmínek.

CENA

Výše ceny je sjednána ve smlouvě a závisí na tom, zda je smlouva uzavírána na dobu neurčitou, či pouze jako jednorázová smlouva a na zvoleném produktu. Cena je sjednána včetně DPH. Cena může být společností jednostranně upravena o míru inflace (index spotřebitelských cen), zveřejňovanou Českým statistickým úřadem.

Cena je splatná na účet společnosti č. 9273324036/5500, vedený u Raiffeisenbank, do 5 pracovních dnů po dni účinnosti smlouvy a v případě opakujících se plateb u smluv uzavřených na dobu neurčitou, do 5 pracovních dnů po dni ročních výročí smlouvy. Jako variabilní symbol plátce vždy uvede číslo smlouvy; bez uvedení variabilního systému nebude platba identifikována a nebude považována za řádně uhrazenou. Cena je zaplacena dnem řádného připsání na účet společnosti.

V případě prodlení klienta s úhradou ceny delším než 15 dnů je společnost oprávněna po klientovi požadovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč a úrok z prodlení ve výši 0,1% za každý započatý den prodlení do zaplacení.

SLEVOVÉ BALÍČKY

Poskytované slevy jsou poskytovány vždy jako jednotlivé slevy, které nelze v žádném případě slučovat, či jakkoliv sčítat.

ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními §§ 1914 až 1925 a §§ 2099 až 2112 občanského zákoníku.

Společnost odpovídá klientovi, že plnění dle smlouvy nemají vady. Vady oznamuje a práva z vadného plnění klient uplatní u společnosti bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Jde-li o vadu, která je podstatným porušením smlouvy, má klient právo na odstranění vady dodáním nové věci/služby bez vady nebo dodáním chybějící věci/služby, na odstranění vady opravou, na přiměřenou slevu z ceny, nebo má právo odstoupit od smlouvy. Klient sdělí společnosti, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Jde-li o vadu, která je nepodstatným porušením smlouvy, má klient právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Ochrana osobních údajů klienta se řídí platnými předpisy o ochraně osobních údajů. Klient souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu informací uvedených ve smlouvě a informací předaných společnosti pro účely Analýzy (dále jen „osobní údaje“). Podrobný souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen ve formě samostatného dokumentu.

Klient je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a bez zbytečného odkladu informovat společnost o jakékoliv jejich změně. Zpracováním osobních údajů klienta může společnost, v souladu se zákonem, pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti smlouvy a dobu, po kterou je případně společnost dále povinna osobní údaje uchovávat dle platných předpisů a po dobu, po kterou je uchování osobních údajů nezbytné pro účely uplatňování práv společnosti ze smlouvy.

Klient poskytuje osobní údaje dobrovolně. Klient je si vědom skutečnosti, že poskytnutí osobních údajů je nezbytnou podmínkou pro plnění povinností společnosti ze smlouvy. V případě, že by nebylo společnosti umožněno osobní údaje zpracovávat, bylo by tak plnění smlouvy dále nemožné.

V případě, že by se klient domníval, že společnost nebo zpracovatel (čl. (22)) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: (i) požádat společnost nebo zpracovatele o vysvětlení, (ii) požadovat, aby společnost nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav. Zejména tak může žádat blokování osobních údajů, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost klienta podle předchozí věty shledána oprávněnou, společnost nebo zpracovatel odstraní závadný stav neprodleně. Nevyhoví-li společnost nebo zpracovatel žádosti, má klient právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění klienta obracet se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. Požádá-li klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost povinna tuto informaci předat. Společnost má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí požadované informace.

V případě, že budou klientem předány i osobní údaje jiných osob (např. rodinných příslušníků), zajistí klient souhlas těchto osob se zpracováváním jejich osobních údajů ve stejném rozsahu v jakém je dán souhlas pro zpracování osobních údajů klienta.

Ve smyslu zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů v platném znění, klient uděluje společnosti výslovný souhlas se zasíláním obchodních nabídek formou elektronické pošty. Klient může tento souhlas kdykoliv odvolat.

USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ

K poskytování služeb je společnost oprávněna na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce www.coi.cz. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

Činnost společnosti nepodléhá žádnému zvláštnímu povolovacím režimu či dozoru. Společnost není regulovaným subjektem finančního trhu a neposkytuje regulované služby. V případě, že bude, v návaznosti na poskytnuté služby, vhodné realizovat činnosti, podléhající regulaci služeb finančního trhu, společnost klientovi doporučí vhodnou osobu, splňující zákonné podmínky.

V případě vzniku sporu ze smlouvy má klient – spotřebitel, kromě soudní ochrany, na základě zák. č. 378/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR) mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím online formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u společnosti poprvé. Jestliže strany nejsou spokojeny s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si obě strany nesou samy.

Pokud jsou při uzavírání smlouvy použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet), hradí si klient náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení).

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou probíhá v písemné formě, a to buď doporučeně poštou nebo osobním doručením. Pro vyloučení pochybností se za den doručení považuje: (i) den osobního doručení nebo den doručení kurýrní službou, anebo (ii) třetí pracovní den od předání zásilky držiteli poštovní licence k doporučenému doručení adresátu. Pro urychlení přenosu informací mohou smluvní strany doplnit fyzické zaslání písemnosti i zasláním elektronickou poštou. Klientovi bude takto informativně doručováno na e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě.

Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek. Měnit či doplňovat smlouvu, včetně obchodních podmínek, lze pouze písemnou formou, pod sankcí neplatnosti právního jednání při nedodržení formy. Společnost však má právo písemně navrhnout klientovi změnu těchto obchodních podmínek. Pokud klient oznámenou změnu obchodních podmínek písemně neodmítne do třiceti (30) dnů po doručení oznámení, má se za to, že se změnou souhlasí a že je písemná forma změny dodržena.

Závazek mezi společností a klientem se řídí smlouvou a těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí smlouvy. V případě rozporu mezi smlouvou a obchodními podmínkami má přednost ustanovení těchto obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 3. 2017.